پس از آموزش اصول اولیه و عمومی سوارکاری در باشگاه سوارکاری سمند کژال 3 شما میتوانید در تور ھای اسب سواری اطراف شھر شرکت کنید تا لذت واقعی اسب سواری را با ھم و در کنار دوستانتان تجربه کنید.