آرام کردن اسب در هنگام گشت

 وقتی با اسبتان بیرون می روید، اولین نکته ای که باید رعایت کنید این است که فقط باید قدم بروید. همیشه آرام بمانید و مراقب اتفاقاتی که دور و برتان می افتد باشید. اگر برای اتفاقاتی که قرار است بیفتد آمادگی داشته باشید، حتی اگر اسبتان از آن بترسد آمادگی شما می تواند در کنترل اوضاع کمکتان کند. با اسبتان حرف بزنید و او را آرام کنید.

خوب است در ابتدا یک سوارکار دیگر با اسبی آرام و کنترل شده همراه با شما به گشت بیاید. این کار باعث می شود اسب شما به آن اسب آرام وابسته شود و رفتار راحت تری از خودش نشان بدهد.

نکته خیلی مهم این است که خودتان نترسید: اگر شما بترسید، این احساس به اسبتان منتقل می شود و او را بیشتر می ترساند. همچنین، وقتی با اسبتان کار می کنید مرتب با او صحبت کنید؛ این کار باعث می شود او به صدای شما عادت کند و کم کم اعتماد در او شکل بگیرد.