سوارکاری باعث می شود بدن شما به تعادل و ھماھنگی برسد. حرکاتی که برای ھدایت اسب به کار می برید نیازمند آگاھی از وضعیت بدنتان است. علاوه بر این، در ھنگام سوارکاری از عضلات زیادی استفاده می کنید؛ به خصوص عضله ھای پاھا، شکم، شانه و پشت. سوارکاری فقط نیاز به قدرت بدنی ندارد، بلکه باید عضلاتی انعطاف پذیر داشته باید تا به ثابت ماندنتان روی اسب و ھماھنگی بدنتان کمک کند.

اکثر سوارکارھای تازه کار احساس می کنند که فشار زیادی به عضله داخل رانھایشان وارد می شود و موقع این عضلات خیلی خسته می شوند، اما طولی نمی کشد که با ادامه کار سواری، این عضلات قدرت و انعطاف کافی پیدا می کنند و کار راحت می شود.

قدم رفتن با اسب (وقتی سوار اسب ھستید) باعث می شود اندام ھای داخلی بدن به فعالیت بیفتد، درست مثل زمانی که با پاھای خودمان قدم می زنیم. این امر باعث می شود کبد بھتر کار کند و عمل گوارش غذاھا به خوبی انجام شود، و اینکه این ورزش برای افرادی که روی ویلچر ھستند بسیار مفید باشد.

شما در ھنگام سوارکاری مقدار زیادی کالری می سوزانید. دکتر پاملا پیک در یکی از مقاله ھایش به نام "بدنی سالم برای خانم ھا" می نویسند: سوارکاری معمولی برای یک خانم حدود 80 کیلویی، در ھر دقیقه 5 کالری انرژی بدن را می سوزاند. حال ھرچه سرعت سواری شما و مسافتی که سواری می کنید بیشتر شود فعالیتتان و در نتیجه مقدار انرژی که بدنتان می سوزاند بیشتر می شود.