ورزش سوارکاری مثل بسیاری از ورزش ھای دیگر یا بسیاری از فرایندھای یادگیری، باعث تقویت ذھن شما می شود. در شروع سوارکاری ممکن است احساس کنید که فقط یادگرفتن ثابت ماندن روی اسب و ھدایت کردن او یک چالش بزرگ است. اما وقتی این کارھا برایتان راحت شد، فرصت ھای خیلی بیشتری برای یادگیری سر راھتان قرار می گیرند. با پیشرفت شما در زمینه سوارکاری و بالا رفتن تجربه تان در اسبداری، ھمیشه سوالات و مسائلی پیش رو خواھید داشت. حتی با تجربه ترین و حرفه ای ترین افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند اعتراف می کنند که ھمیشه چیزھای جدیدی برای یاد گرفتن وجود دارد.

تحقیقات نشان داده است که اگر در تمام طول عمرمان در حال یادگیری باشیم، احتمال اینکه با بالا رفتن سن حافظه مان کم شود خیلی پایین می آید. ذھن شما ھم مثل عضله ھای بدنتان نیاز به تمرین و آمادگی دارد تا جوان و قوی بماند. ورزش سوارکاری مثل یک باشگاه ورزشی برای مغز شماست.

سوارکاری فرصت ھای زیادی برای موفقیت در اختیار شما قرار می دھد. چه بخواھید یاد بگیرید که چطور از مانع بپرید و یا اینکه چطور در یک آزمون درساژ قبول شوید، از تلاشی که می کنید و از آنچه که به دست می آورید احساس رضایت خواھید کرد.