سوارکاری برای بسیاری از افراد یک نوع پیوند و ارتباط با طبیعت است، چه در باشگاه تمرین کنند و چه در فضای آزاد. خیلی ھا از کار کردن با اسبشان حس دوستی و ھمراھی را تجربه می کنند.

 با اینکه سوارکاری ھیجانات و مبارزات خودش را دارد، اما بیشتر افراد آن را یک ورزش آرامبخش می دانند. دوستی با دیگر افرادی که این ورزش را انجام می دھند نیز خواستنی است. این که با دوستان برای یادگیری درس سوارکاری جمع شوید، کارھای گروھی مثل سواری دسته جمعی و یا سواری در فضای آزاد می تواند بسیار لذت بخش باشد.

اگر آدم منزوی ای ھستید باز ھم می توانید از ورزش سوارکاری لذت ببرید. خیلی از افرادی که اسب دارند معتقدند اسبشان یک روح دوستانه دارد که با احساسات و عواطف آنھا ھماھنگ است؛ حتی بیشتر از دوستانشان از بین آدم ھا! 

در زمانھایی که دچار فشار روانی و استرس می شویم ھم اسب می تواند یک رفیق آرام و دوست داشتنی برایمان باشد که نه قضاوتمان می کند و نه اشتباھاتمان را یادمان می آورد!

"در بیرون یک اسب چیزی ست که برای درون انسان مفید است." ونستون چرچیل