اسب با گوش ھایش با شما حرف می زند!

 شاید شنیدن این نکته برای شما شگفت انگیز باشد که گوش ھای اسبتان ھم با شما حرف می زند! در اینجا می خواھم به شما بگویم که چگونه می توانید حرف دل اسبتان را از روی گوش ھایش بفھمید. دفعه بعد که سواری با اسبتان را شروع کردید به گوش ھایش دقت کنید؛ به زودی متوجه می شوید که اسبتان چقدر خوب حرفھای شما را می فھمد.

 اسبی که در ھنگام سواری به دستورات سوارکار گوش می دھد گوش ھایش حالت خنثی دارد، تقریبا در وسط قرار دارد و آرام است.

 اگر اسبتان در ھنگام سوارکاری گوش ھایش را بخواباند به این معنی است که دستورات شما را کاملا دریافت کرده اما قصد ندارد به آن عمل کند.

 گاھی اوقات حالت گوش ھای راست شده به جلو ھم می تواند نشانه عدم پیروی اسب از دستورات شما باشد.

 در ھر حال، برای اینکه بتوانید زبان اسبتان را بفھمید باید به خوبی به حرکات او و صداھایش دقت کنید؛ با مطالعه ی این مطلب خیلی زود این زبان شگفت انگیز را یاد می گیرید و می توانید به راحتی با اسب محبوبتان ارتباط برقرار کنید:

زبان گوش ھای اسب

شما از روی گوش اسبتان خیلی راحت می توانید احساسش را بفھمید. در واقع گوش ھای اسب به ھر طرف که بچرخد به این معناست که حواس اسب به ھمان سمت است، درست مثل دیش ماھواره خانه تان!

گوش اسب ھمان آنتن ھایش است. وقتی اسب با کنجکاوی گوش ھایش را به این طرف و آن طرف می چرخاند نشان می دھد محرک ھای زیادی در محیط وجود دارد که حواس او را به خود جلب کرده است. در این حالت باید بدانید که اسب به حرف ھای شما توجه زیادی ندارد پس بیخودی زحمت نکشید!

اسب زمانی دارد به شما توجه می کند که گوش ھایش به سمت جلو خم شده باشد. در این حالت اسب آماده گرفتن محرک ھا است.

اگر ھر دو گوش اسب به سمت جلو جھت گرفته باشد منظره اش متقارن تر و زیباتر به نظر می رسد، اما باید بدانید که این حالت وقتی سوار بر اسب ھستید زیاد خوب نیست. موقع سواری باید حداقل یکی از گوش ھای اسب به سمت شما متمایل باشد. مگر اینکه او حواسش را به موانع جلوی رویش یا محرکھایی که سر راھش قرار دارد معطوف کرده باشد.

حواستان باشد از اسبی که گوش ھایش به عقب خوابیده تا می توانید فاصله بگیرید! این اسب می تواند خطرناک باشد – چون این حالت گوش اسب نشان می دھد که اسب عصبانی است یا از چیزی ترسیده. (ترس و عصبانیت در انسانھا ھم با ھم رابطه نزدیک دارند.) وقتی اسب کاملا گوش ھایش را به عقب می خواباند باید بدانید که خیلی عصبانی است و کارد بزنید خونش در نمی آید.

گر می بینید اسبتان گوشش را مدام به عقب و جلو می چرخاند معمولا نشان می دھد که اسب دچار تردید و دو دلی یا عدم اطمینان شده. سوارکاران تازه کار ھر حرکت گوش اسب به سمت عقب را نشانه عصبانیت او می دانند. اما شما مثل آنھا نباشید. این تصور درست نیست.

شما باید از اسبی بترسید که گوش ھایش کاملا مسطح به عقب خمیده شده است. البته عصبانیت را در چشم ھای اسب ھم می توان خواند – اگر جرات کردید در این حالت به چشمھای اسبتان خیره شوید! 

اگر با چنین حالتی در اسب مواجه شدید، راحت به شما بگویم که احتمالا به زودی لگد خواھید خورد! حتما دوست دارید بدانید وقتی اسبتان دارد از شما خوشش آمده و می خواھد عشقش را به شما نشان دھد گوش ھایش چه شکلی می شود. اسبھا حیوانات مھربانی ھستند و احتمال اینکه مورد عشق و محبت آنھا قرار بگیرید بسیار زیاد است.