دم اسب علاوه بر اینکه فواید زیبایی شناختی زیادی دارد و ھمچنین به تعادل اسب کمک می کند، فایده ھای دیگری ھم دارد. مثلا دم اسب نشانه ھایی به شما می دھد که می توانید بر اساس آن بفھمید حالش چطور است، یا اینکه الان می خواھد به شما چه بگوید.

درست است که اسب شما نمی تواند حرف بزند، اما با بدن خودش و حالت ھای مختلف دمش منظورش را به شما می فھماند.دم اسب ھم مثل دم بسیاری از حیوانات دیگر می تواند با ما حرف بزند. مثلا وقتی اسب کمی دمش را بالا نگه داشته، این نشانه شناخته شده ای است که به شما می گوید اسب تان ھیجان زده است. اسب وقتی به ھیجان می آد دمش را کمی بالا نگه می دارد و گوش ھایش را جلو می دھد.

تا به حال ترسیدن سگ را دیده اید؟ سگ ھا وقتی می ترسند دمشان را لای پایشان می گذارند. شاید با این کار احساس امنیت می کنند یا می خواھند خودشان را جمع و جور کنند. اسب ھم به ھمین صورت وقتی از چیزی می ترسد دمش را کاملا جمع می کند و دم حالت کاملا افتاده دارد، یعنی از پایه دم کاملا می خوابد.

وقتی اسب دمش را به حالت شلاقی تکان می دھد احتمالا رنجیده یا عصبی است. البته این حالت زمانی ھم که مورد آزار و اذیت حشرات قرار می گیرد دیده می شود. اما شما باید حواس تان باشد که وقتی اسبتان با دمش چنین حرکتی می کند عاتش را پیدا کنید و ناراحتی اش را برطرف کنید. تکان دادن ناگھانی دم در ھنگام سواری به این معناست که اسب فرمان شما را دریافت کرده است. اگر این بار که سوار اسب تان ھستید کمی دقت کنید می بینید ھربار فرمان جدیدی به اسب تان می دھید، مثلا وقتی با پا به پھلویش می زنید، اسب ناگھان دمش را در ھوا تکان می دھد، این یعنی فھمیدم چه کار کنم فرمانده! در این حالت اسب دمش را یک بار تکان می دھد و به این وسیله نشان می دھد که فرمان شما را دریافت کرده است.