جان لیون می گوید: "اول ایمنی سوارکار، بعد ایمنی اسب، بعد ھم بقیه مسائل."

چه بخواھید برای اولین بار با اسبی کار کنید و چه بخواھید فقط پشت نرده ھا بایستید و تماشا کنید، باید نکاتی اساسی را بدانید تا بتوانید از خطرات و اتفاقات احتمالی جلوگیری کنید.

حتی آرام ترین اسبھا و کوچکترین پونی ھا ھم اگر بترسند یا وحشت کنند می توانند به شما آسیب برسانند.

توصیه ھایی که در اینجا ارائه می شود می تواند به شما کمک کند تا در ھنگام کار با اسبھا لگد نخورید، پایتان زیر سم اسب له نشود، اسب شما را گاز نگیرد، از اسب تنه نخورید یا اسب از دستتان در نرود. اگر تازه کار باشید، ممکن است سختتان باشد که ھمه این توصیه ھا را به خاطر بسپارید. اما کم کم ھمه اینھا جزء عادتھایتان می شود؛ درست مثل نگاه کردن به ھر دو طرف خیابان وقتی می خواھید از آن رد شوید.

اسب به عنوان یک حیوان آزاد، توانایی واکنش سریع و فرار از خطرات را دارد که برای زنده ماندن او در طبیعت وحش نقش حیاتی دارد. این غریزه در حیوانات اھلی ھمچنان قدرتمند باقی می ماند. بنابراین انتظار واکنش ھای این چنینی را داشته باشید.

روی زمین آرام و ساکت باشید. حرکات ناگھانی ممکن است باعث شود اسب بپرد (به سمت پھلو) یا لگد بزند.

بی خطر ترین روش برای راه بردن اسب، استفاده از افسار و طناب است. ھیچ وقت انگشتتان را در بندھا، حلقه ھا و یا دھنه اسب قلاب نکنید. اگر اسب خودش را کنار بکشد، ممکن است انگشت شما در آن گیر کند و آسیب ببیند یا دستتان طوری گیر کند که اسب شما را با خودش بکشد.

ھیچ وقت درست پشت اسب نایستید. اگر می خواھید دم اسب را تمیز کنید، یک طرف اسب بایستید و آرام دم اسب را بگیرید.

وقتی دارید سم ھای اسب را تمیز می کنید یا برایش بانداژ پا می بندید، به صورت چمباته یا روی زانو ننشینید. طوری خم شوید که اگر اسب خواست حرکت کند بتوانید فوری از سر راه او کنار بروید.

به ھیچ وجه بند لنج، طناب دھنه یا افسار اسب را دور دست یا ھرجای دیگر از بدنتان گره نزنید. اگر اسبتان خودش را کنار بکشد، ممکن است شما را ھم با خودش بکشد.

ھمیشه با سطل یا ظرف به اسب غذا بدھید. اسبھا ممکن است خیلی زود برای خوردن غذا حریص شوند و انگشت شما را با ھویج اشتباه بگیرند.

کفش ھای محکم یا چکمه ھای سوارکاری بپوشید تا اگر اسب اشتباھی روی پای شما رفت، پایتان آسیب نبیند. ھیچ وقت در باشگاه سوارکاری صندل یا کفش ھای نازک پایتان نکنید.

وقتی طناب اسب را به جایی گره می زنید از گره آسان استفاده کنید تا اگر اسبتان ترسید و خودش را محکم کشید، زود باز شود. احساس در بند بودن باعث می شود اسب آنچنان وحشت کند که به خودش یا شما آسیب بزند.

بی خطر ترین موقعیت برای ایستادن کنار اسبتان، نزدیک شانه ھای اسب است، جایی که بتوانید ھمدیگر را ببینید، در غیر این صورت بیشتر از سه متر از او فاصله بگیرید.

موقعی که دارید اسب را تیمار می کنید، زین او را می بندید یا اصطبل را تمیز می کنید، اسب را ببندید. اسبی که رھا باشد می تواند باعث خرابی شود. و ھیچ وقت اسبتان را بسته ترک نکنید و قبل از رفتن بازش کنید.

وقتی دارید با اسب از در خارج می شوید، مطمئن باشید که در کاملا باز است و اسب در موقع خروج به خودش آسیب نمی زند. باز نبودن در ممکن است باعث رم کردن اسب شود و در نتیجه اسب شما را ھل بدھد یا به شما لگد بزند.